Tempel Theologie, Part II

Standaard
Tempel Theologie, Part II

Korte terugblik op Part I:

Antiek wereldbeeld.

Het Antieke wereldbeeld kent twee sferen: hemel en aarde, verbonden door Axis Mundi. Binnen het antieke wereldbeeld is de betekenis van “schepping” “functionele ordening vanuit het centrum van de wereld”, niet het “begin” van de wereld. Het scheppingsverhaal is een goddelijke ordening (orde uit chaos) en niet het materialistische ontstaan. Het verhaal van de bijbel kent dus een open begin en, zoals we zullen zien, een open einde.

Tempels waren een Axis Mundi.

De oorspronkelijke tempel: de hele aarde (Gen.1) en de hof van Eden (Gen. 2,3) waar hemel en aarde een zijn. In de bijbel worden zowel schepping als paradijs gezien als tempelverhalen. De drie lagen in het scheppingsverhaal (dag 1-3) zijn een antieke tempel. In het paradijs verhaal komen alleen maar tempel-beelden voor.

Wat ging er mis op aarde?

Het Bijbelse verhaal vertelt dat de aarde bedoeld is als tempel, maar dat deze geschiedenis corruptie heeft ondergaan: Urbanisatie & Macht in tempels: De “val” van de tempel (Kain, Babel, machten van Egypte en Babel). Alle oerverhalen uit Genesis zijn tempelverhalen en wat er mis gaat met de mensheid: corruptie van de oorspronkelijke Axis-Mundi / tempel door de macht van urbanisatie.

De reactie: terugtrekking van het heilige in een micro-kosmos.

Terugtrekkende beweging > Van hele aarde naar een land, stad, tempel en Heilige der Heiligen. Van macro-kosmos (de hele schepping als een tempel) naar micro kosmos (een heilige stad, een tempel, het heilige der heiligen).

Het plan van God

Het plan van God is om weer terug te keren naar “heel de aarde” als Gods tempel. (num.14:21, hab.2:14, jes.11:9). De grote vraag is hoe? Binnen het Jodendom waren er zeer uiteenlopende visies op het plan van God.

En nu verder met part II:

De “mainstream” visie op de bijbel en de tempel.

Over het algemeen gaan christenen er van uit dat de geschiedenis van Israël en de tempel een uniforme geschiedenis is. Men ging er van uit dat de tabernakel en de tempel een soort “voorafschaduwing” waren op Jezus. Jezus vervangt door zijn sterven de betekenis van de tempel. Hoewel hier een grote kern van waarheid in zit is het slechts een deel van het verhaal. Waarom zat men er naast bij de tempel? Waarom sterft Jezus eigenlijk? Wat wilde hij met zijn levenslessen bereiken? Wie of wat was zijn inspiratie? Wat weten we over de oorsprong van het christendom?

De Bijbel van het Christendom neemt Oude Testament over van Jodendom. Maar dit Oude Testament was de zogenaamde Masoretische Tekst, de door de Rabbijnse scholen geautoriseerde tekst.

Daarnaast zijn er vele canons, tradities en vele bijbehorende theorieën over de tijd van Jezus. Vele eeuwen heeft men hier nauwelijks acht op geslagen, maar deze bronnen laten ons veel zien over de diversiteit binnen het Jodendom ten tijde van Jezus.

Belangrijk is om te bedenken dat de teksten uit (binnen en buiten Bijbelse) rollen in Jezus tijd reeds een lange geschiedenis achter de rug hebben van mondelinge overlevering, opschrijven, verzamelen, herschrijven, redactie, compilatie, etc. Ook de oude geschriften, gevonden in bij de dode zee, hebben zo’n lange geschiedenis achter de rug. Niet alleen de bron tekst vertelt een verhaal, maar ook de intenties van (her)schrijvers en redacteurs.

Informatie komt uit:

-Rabbijnse traditie: Misjna, Talmoed, etc. Let op: Vooral traditie van Farizeeën en hun nazaten, welke zich natuurlijk enorm doorontwikkeld. Ook de Masoretische tekst is een canon van de overheersende traditie uit de eerste eeuwen van onze jaartelling, maar zeker niet de enige. Andere tradities geven andere invalshoeken.

-Deutero-canonieke boeken zoals bv. Henoch, Sirach, 2Esdras etc. Veel van deze boeken werden niet in de canon opgenomen omdat te hellenistisch waren. Maar soms geven ze juist ook oudere tradities door. In sommige, vooral Ooster-orthodoxe versies, hebben deze boek en juist wel een plaats gekregen in de Bijbelse canon.

-Septuagint (Griekse vertaling OT uit 2e-3e eeuw)

-Vulgaat (Latijnse vertaling bijbel 405 n. Chr.)

-Samaritaanse Pentateuch. (6000 verschillen, Samaritaans perspectief)350px-Samaritan_High_Priest_and_Old_Pentateuch,_1905

-Flavius Josephus (37-100) Geschiedenis van de Joden, Joodse Oorlogen, etc (Let op: Overloper, verrader, Romeins perspectief)

-Philo van Alexandrië (20 voor – 50 na Chr.) Hellenistische joodse geleerde. (Let op: Hellenistisch perspectief op Jodendom)

-Gnostische traditie (Nag Hammadi geschriften) (Let op: Anti-joods, Jahwe als heerser van het kwaad, dualistisch-syncretistisch perspectief)

De grootste ontdekking kwam in 1948! Een Arabische schaapherder vond in een grot langs de dode zee een groot aantal kruiken met daarin zeer oude rollen. Veel van deze dode zee rollen worden toegeschreven aan de Essenen, een ascetisch levende joodse groepering uit de tijd van Jezus. Het centrum van de Essenen van het complex bij Qumran, ten noordwesten van de dode zee. De Essenen verzamelden niet alleen geschriften uit hun eigen traditie, maar ook uit de hele joodse geschiedenis. Rondom de joodse opstanden en de vernietiging van Jeruzalem, Qumran en Massada hebben de Essenen hun bibliotheek verstopt in de grotten aan de westkust van de dode zee. Door de vondsten in de jaren ’48 to ’67 kunnen we nu niet alleen spreken van de belangrijkste archeologische vondst ooit, maar tevens van een tijd-machine. Opeens krijgen we een kijkje in de tijd van Jezus. We weten vandaag de dag meer over het vroege christendom, de historische Jezus en het Judaïsme uit de eeuwen voor en na Christus dan ooit tevoren! Zelfs de vroeg kerk uit de 2e tot en met de 5e eeuw had niet de informatie die wij nu hebben!qumran-hoehle-16-05-08

De geschiedenis van Essenen en de dode zee-rollen roepen belangrijke vragen op: Waarom waren de Essenen een aparte groep? Wat was er mis met de tempel ten tijde van Jezus? Was Jezus een Esseen? Ligt de oorsprong van het Christendom in Qumran? Tijd voor een stukje geschiedenis:

De geheimen van de 1e Tempel van Salomo.

De Israëlieten vertellen in de bijbel het verhaal van de tabernakel en de bouw van de 1e Tempel van Salomo. In tegenstelling tot de 2e tempel welke werd herbouwd na de Babylonische Ballingschap, zijn er aan de Tempel van Salomo allerlei beelden verbonden welke wijzen op een typisch Axis Mundi verhaal. Denk aan de staf van Aaron, de beelden en versieringen. De traditie van de eerste tempel is symbolisch en minder gericht op wetsteksten zoals we die kennen uit Deuteronomium. Meer gericht op symbolische orde en harmonie tussen hemel en aarde dan op de etniciteit van Israël. Meer op de wijsheidstraditie dan op de afzonderingstraditie van het latere Jodendom.

Koning Josia.

De hervormingen door Koning Josia (623 BC) wordt in 2Kon.23 beschreven als een soort goddelijke reformatie. Het lijkt wel alsof de verloren gewaande rol van Deuteronomium “gevonden” opeens gevonden wordt. En dit terwijl Deuteronomium een product is van een latere school rondom Ezra. Het is goed om te bedenken dat 2Kon. Ook het resultaat is van dezelfde sub-stroming binnen het Jodendom.king_josiah__image_5_sjpg2232

In de geschiedenis van 2Kon.23. komt Josia als held van het monotheïstische Jodendom te voorschijn. Hij laat de tempelprostitutie en kinderoffers aan Moloch stoppen. In een andere vertaling kan tempel”prostitutie” vervangen worden door “tempel-engelen”. Alle verwijzingen naar zon, maan, sterren, engelen en “Ashera paal” woorden verwijderd. In Babylonisch Talmoed wordt echter gesproken over het verstoppen van “vuur, ark, menorah, de geest en de engelen” evan als “de staf van Aaron, de olie” en in Henoch over de “paarden” uit de tempel. Bij de bouw van de 2e tempel herinneren sommigen zich nog de 1e tempel en ze huilen vanwege het verlies.

Is de zogenaamde “hervorming” van Josia niet veel eer een vernietiging van de oude 1e tempel-traditie?

Verwoesting 1e Tempel

Uiteindelijke, binnen enkele jaren na Josia blijkt het echter mis te gaan. Al in 571 BC verwoesten de Babyloniers de 1e Tempel.

Herbouw 2e tempel

Bij de herbouw van de 2e tempel valt op dat de traditie van Ezra de overhand krijgt. Deuteronomium wordt geschreven en Thora als canon gepresenteerd. Vele beelden zijn afwezig in de 2e tempel. Geen ark, levensboom, staf, olie en alle beelden welke wijzen op een wijsheids-traditie of een Axis-Mundi traditie. Er is sprake van een soort beeldenstorm (Josia) een een soort Reformatie (Ezra en Nehemia). Het Jodendom wordt exclusivistisch en etnisch naar binnen gekeerd. Misschien is dit weer te verklaren omdat veel van de teksten hun uiteindelijke plaats in de joodse canon te danken hebben uit verzet tegen Hellenistische assimilatie uit de 4e tot 1e eeuw voor Christus!

De Profeten

Profeten (zoals) bv. Trito Jesaja) Jes 56/57 hebben kritiek op 2e Tempel: “Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’”. Ezechiël bouwt zijn hele boek op rond een “ideale” tempel. Deze tempel hoeft men niet letterlijk te bouwen, maar is wel een kritiek op de bestaande tempel. Vele Profeten hebben veel kritiek op de 2e tempel en vormen zo een sub-stroming in het Jodendom.

Erfgenamen

Wie waren de “ware erfgenamen” van de 1e Tempel? De bouwers van de tweede Tempel? De uiteindelijke redacteuren van de normatieve Thora? Buiten-bijbels bron (Testament van Levi, Qumran) vertelt dat “De Tempel verwoest zou worden als goddelijk oordeel, dat God nieuwe priesters zou laten opstaan zodat de heiligen weer konden eten van de boom des levens” en ook Maleachi 3:1-5 schrijft over de komst van Messias naar de Tempel en het herstel van alles.

Hellinisme

Veel is te verklaren vanuit de periode na Alexander de Grote. Alexander verovert het hele Midden-Oosten op de Perzen. Zijn generaal, waaronder Ptolomeus en Seleucides verdelen het griekse rijk onder elkaar. De Ptolomeeers (uit Egypte) verliezen Juda op de Seleuciden, de Syrisch-Griekse groepering. Daar waar de Ptolomeers zich volledig aanpassen aan de oude Egyptische Farao-traditie, zijn de Syrische Seleuciden strikt Hellinistisch (=Grieks) in hun cultuur. Deze leggen ze dwingend op aan de lokale volken, zo ook aan de Joden. Vele Joden willen ook meedoen met deze Hellenisering.

Antiochus IV en de Makkabeeën

De Grieks-Syrische Koning Antiochus Epifanes IV (215-164 BC), ontheiligde van de Tempel in Jeruzalem door varkens te slachten in de tempel en zelfs en beeld van Zeus in de Tempel te laten bouwen. Dit ontketent in168 BC de opstand van de Makkabeeën (onder leiding van Judas Maccabeus en zijn zonen.) De Makkabeeën overwinnen op wonderbaarlijke manier en het licht in de tempel in niet gedoofd. Dit vieren de joden nog steeds met het Chanoeka feest.chanoeka

Hasmoneeën

De nazaten van de Makkabeeën vormen de dynastie der Hasmoneeën (140-37 BC). Dit Joodse koningshuis instaleren hun eigen priesters uit eigen familie. Daarop krijgen ze kritiek van de zgn. “Chasideeën”. Wij kennen hun opvolgers als de Farizeeën en Essenen. In plaats van de priesters van de Hasmoneeën wijzen deze zgn. Zadokieten er op dat een nakomeling van Zadok (de Levitische priester ten tijde van David) de priesterklasse moet vormen, niet de Hasmoneeën.69px-Hasmoneese_rijk

Daar waar de Farizeeën ten tijde van Jezus een soort mobiele brigade zijn en veel kritiek hebben op de Sadduceeën (een aristocratische priesterklasse in Jeruzalem) trekken de Essenen zich terug in de woestijn, omdat Jeruzalem te onheilig is geworden. Ze zien hun community als de ware tempel en schrijven hun eigen geschiedenis en heilige boeken. Essenen verdwijnen in vergetelheid door de vernietiging door de Romeinen in 66-70. Tot 1948(!)

De Essenen

We weten nu enorm veel van de Essenen. Niet alleen bevestigen de vondsten van de Dode-Zee-rollen de historiciteit van bijbel, ook geeft de traditie van de Essenen een inkijkje in de enorme diversiteit van het jodendom ten tijde van Jezus en het ontstaan van het christendom.

De Essenen bewaarde delen uit de Tenach, zoals bijv een Jesaja-rol. Maar ook schreven ze hun eigen community leefregel (De regel van Discipline).

Een interessante vondst was echter de allergrootste rol uit grot nummer 11: de Tempelrol.Temple-Scroll

De Tempelrol

De Tempelrol bestaat uit twee delen:

1)Beschrijving van de bouw van de Tempel

2)De wet voor de Koning van Israël

Interessant:

1Kron28:11-19 … Volgens de Rabbijnen bestond er een “tempelrol” doorgegeven via Mozes naar Jozua, naar de Oudsten, naar de Profeten, naar David, naar Salomo. Deze tempelrol is echter nooit gevonden. Is er een oude traditie welke teruggaat op Mozes? Het is zeer onwaarschijnlijk dat de tempelrol komt uit de tijd van Salomo en David, laat staan teruggaat op Mozes. Maar het is zeer waarschijnlijk dat er een traditie was welke teruggaat op de 1e tempel. De tempelrol is een kritiek op de 2e tempel en een product uit de 2e-3e eeuw voor Christus.

Deut17:18 … Een verwijzing naar een nooit ontdekte Koningswet. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de toekomstige koning dag en nacht het stukje te horen moest krijgen uit Deuteronomium. Er moet een koningswet zijn geweest. De tekst uit de tempelrol geeft inzicht in deze traditie.

6e Thorarol

Onze Thora bestaat uit 5 boeken. Maar is de Is de Qumran Tempelrol misschien de verloren 6e Thorarol?

Essenen verwijzen in andere geschriften vaak naar de 5 boeken van Mozes maar nooit naar de Tempelrol. Het was dus geen onderdeel van Esseense Thora (zoals Yadin beweert), maar onderdeel van andere traditie. Misschien een oudere en originele Thora traditie?

In 458 BC maakt Ezra de canon van de Thora. Maar we weten dat er vele oudere bronnen zijn geweest waaruit Thora is ontstaan. Ook waren er vele Thora uitbreidingen en Thora tradities zoals bijvoorbeeld de Samaritaanse Pentateuch. Na Ezra is de Thora zoals deze vandaag in de bijbel staat als enige de “originele” Thora.

Er zijn veel oudere tradities rondom de functie van de Tempel bekend geworden door de Tempelrol. Misschien is de Tempelrol zoals gevonden in Qumran niet letterlijk de 6e Thorarol, maar staat het wel voor een 6e “Thora-traditie” naast de andere tradities en zeker naast Deuteronomium.

Jezus en de 6e Thorarol/traditie

Jezus gebruikt enorm veel tempel-beelden, zoals ik straks laat zien. Daarnaast heeft hij het over het Koninkrijk van God. Omdat deze niet van elkaar te scheiden zijn is het aan te nemen dat de joden Tempel en Koninkrijk in een adem uitspraken. Zonder nieuwe tempel geen nieuw koninkrijk. Dit is een aanwijzing voor het normatieve karakter van de Tempelrol als 6e Thorarol/traditie.

Kan het zijn dat Jezus met zijn boodschap over Tempel en Koninkrijk put uit andere tradities? Waarom zou Jezus kritiek hebben op de tempel en de politiek als hij het volledig eens zou zijn geweest met de heersende traditie? Wat waren zijn bronnen?

De oorsprong van het Christendom.

Was Johannes de Doper een Esseen? En Jezus? Ligt de oorsprong van het Christendom in Qumran?

Jezus een Esseen?

Jezus was zeker geen Esseen… Essenen zochten de “ware tempel” in extreme afzondering en heiliging. Jeruzalem en de tempel waren niet heilig genoeg, daarom afzondering in Qumran. Mensen met ziekten en afwijkingen waren onheilig. (VB dorpen voor melaatsen oostelijk van Jeruzalem). Jezus handelt inclusief, tegengesteld aan Essenen. Jezus woont zelf letterlijk in een dorp van Melaatsen vlak voor zijn sterven in Jeruzalem.

Johannes de Doper.

Johannes is waarschijnlijk wel een Esseen geweest. Op latere leeftijd is hij echter een eigen koers gaan varen. Wat zijn de aanwijzingen voor Johannes als Esseen?

-Bediening Johannes in woestijn bij de Jordaan (hartland van de Essenen)

-Johannes doopte zoals Essenen voor vergeving zonden.

-Hij bekritiseerde Jeruzalem en de priesters, zoals Essenen deden.

-In de belangrijkste Qumran tekst (Manual of Discipline) staat dat de Essenen in de wildernis moeten gaan om “de weg te bereiden… in de woestijn een weg te maken voor onze God” (Quote Jesaja 40:3) Essenen hebben dus dezelfde motieven als Johannes rondom de komst van Gods Koninkrijk.

-Johannes als kind naar de woestijn om wijs te worden. De Essenen ontvingen volgens Josephus kinderen om hen instrueren.

-Johannes wijst bij doop op iemand die zal komen. De Essenen wijzen bij de doop op het krijgen van “kennis van de Allerhoogste en de heel de glorie van Adam”

-Johannes en de Essenen geloven in een spirituele tempel, bestaande uit heilige mensen ipv. de stenen tempel in Jeruzalem.

De start van de bediening van Jezus, zijn doop in de Jordaan, door Johannes is dus wel degelijk verbonden met de Essenen. Jezus neemt daarna echter uitdrukkelijk afstand van Johannes en zeker van de Essenen. De beweging van Johannes gaat nog jaren lang door…hk_0624

Jezus als erfgenaam van de 1e Tempel.

Jezus ziet zichzelf als bouwer van de “ware tempel” en daarmee als erfgenaam van de 1e Tempel. Hij proclameert tevens het Koninkrijk van God, naadloos verbonden met de bouw van de ware tempel. Jezus gaat niet mee met de tradities van de Farizeeën of de Essenen, maar hij deelt hun kritiek op de tempel in Jeruzalem. Jezus revolutie is echter diepgaand: Hij maakt van de 1e Tempelbeweging een beweging welk terug gaat op het oorspronkelijke doel van “tempel” en Axis Mundi: het verspreiden van deze ware tempel over de hele aarde en alle volken. Hij gaat dus veel verder dan het herstel van de 1e tempel… hij gaat terug naar de wijsheidtraditie zelf (Johannes 1, de logos) en de nieuwe schepping.

Jezus als Axis Mundi.

Om het oorspronkelijke doel van de 1e tempel te herstellen (de verspreiding over de hele aarde en alle volken) kiest Jezus er voor om eerst zelf een Axis Mundi te worden, een ware tempel. De gedachte achter een Axis Mundi is dat daar vanuit een functionele ordening plaatsvindt. Een orde uit chaos, een schepping. Jezus is de nieuwe schepping, de ware wijsheid, de verbinding tussen hemel en aarde.

-Waarachtig, ik  verzeker jullie, (Amen, Amen) ik zeg jullie. Jullie zult de hemel open zien en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen op de Mensenzoon (Joh. 1:52). Jezus refereert hiermee aan de droom van Jacob. Jacob ziet een Axis Mundi als een soort Ziggurat waarop engelen opstijgen en afdalen. Jezus betrekt dit op zichzelf.

-Woorden van Jezus: Bergrede (Mat. 5-7) Vele gelijkenis met Qumran traditie. Einde rede: Huis op de rots is gelijk aan de mensen welke Jezus woorden vertrouwen en doen. Het “huis op de rots” was de tempel in Jeruzalem. De Bergrede gaat over de Tempel & het Koninkrijk van God.

– De ultieme Axis Mundi bede in het Onze Vader: Gelijk in de hemel, zo ook hier op aarde!!resolve

– Samaritaanse vrouw bij de waterput (Joh. 4) vgl. met Samaritaanse Pentateuch.

– Transfiguratie op de berg. (Mc 9) “Zullen we drie tenten opslaan?” 😉

– Vergeving, genezingen = Jezus kondigt het Jubeljaar aan.

– Kritiek op de tempel (Mat. 24-25) “Geen steen zal op de andere blijven”. Belangrijk is om op te merken dat de kritiek op de tempel geen “einde van de wereld” visioen is, maar een einde van de Tempel zoals zich dat voor heeft gedaan bij de vernietiging van de Tempel in 70AD.

– Reden voor zijn sterven “Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen.” (Mat. 26:61) en “vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel” (:64)

– Zijn sterven en de gebeurtenissen in de Tempel.

– Verhaal van zijn opstanding (Joh. 20) > Tuin, tuinman & vrouw, 2 engelen, leven.

– Verhaal van zijn hemelvaart (Hand. 1:9-11) De wolk waardoor Jezus aan het gezicht wordt onttrokken werkt als “heavensgate”. Aan de andere kant van dit verhaal verschijnt Jezus in de hemel aan de rechterhand van God.

– Pinksteren als Axis Mundi verhaal omdat het een contra-toren-van-babel verhaal is. Op naar de verspreiding over de hele aarde, maar niet als een centrum met een toren, maar een tempel bestaande uit alle mensen welke via de Geest een Axis Mundi zijn geworden!

– Getuigenis van Stefanus: “Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’ (Hand. 7:55-56).

– Het avondmaal: Jezus wordt “opgeroepen” tijdens de maaltijd. Zijn offer wordt elke keer opnieuw gevierd. Elke samenkomst met avondmaal is dus een tempel, een axis-mundi, maar nu overal.

Paulus: De kerk als de ware tempel

De kerk uit alle volken over heel de aarde.

Vb Ef.2:19-22 / Kol.1:3-23 (=Axis Mundi)

Hebreeën: Jezus als ware Hogepriester in traditie Melchisedek, in ware tempel. Geen stenen gebouw meer.

Openbaringen: Vele beelden uit de 1e Tempel komen terug in Openbaringen (Boom des levens, Troon/Ark). Hemelse Jeruzalem omvat de aarde. Er is geen tempel meer. God zelf woont bij de mensen. Openbaringen is een Axis Mundi / Functionele beschrijving. Einde van bijbel niet het einde van de tijd, maar nieuwe realiteit vanuit Jezus als Axis Mundi. Wederkomst, herschepping, Hemels Jeruzalem op aarde geen eindpunt van geschiedenis, maar realiteit in onze geschiedenis! “wederkomst” is geen eindpunt in de tijd, maar verschijnen van Jezus (in bijv. Avondmaal). Invocatie van Jezus ipv. eindtijd wederkomst.

Conclusie:

-Er zijn vele verschillende tradities over de we die God gaat ten tijde van Jezus. Sommige van die tradities wijzen op andere info rondom Tempel.

-Er is een verloren traditie rondom 1e Tempel, maar wie is de ware erfgenaam van deze traditie?

-Jezus presenteert zichzelf als “ware tempel”, de weg waarmee God verder gaat in het verbinden van hemel en aarde.

-Opstanding is niet “aan het einde van de tijd”, maar in de tijd: Theosis > de transformatie van een menselijk in een goddelijk wezen.

-Volgelingen over de hele wereld als “tempel”. Zij staan verbinding met Jezus omdat ze merken dat de verbinding met de hemel tot stand komt in het aanroepen van Jezus.

-Open einde van de geschiedenis. God zal steeds meer de aarde vervullen met “beelddragers”: Priesters in een hemels+aardse tempel. Geen climax aan zgn. einde van geschiedenis maar functionele ordening in de geschiedenis. Het gaat om voor en na Jezus: Hij is de spil van de geschiedenis.

hdr_sowhat_0612

Volgende keer: So what?

Wat zegt onze plaats in Gods geschiedenis over ons geloof, onze aanbidding, avondmaal, leefstijl/ethiek, omgang met anders-denkenden en onze verwachting van toekomst? Wat doet het wereldbeeld van Jezus als onze Axis-Mundi met ons waarbij hemel en aarde meer en meer samenvallen? Waarbij wij een goddelijk wezen worden (Theosis)?

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s